19/10/2021

2021- yil yanvar-sentabr oylarida (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 3333 ta bo‘lib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanganda:

savdoda – 1105 ta

sanoatda – 632 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 761 ta

qurilishda – 214  ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 169 ta

axborot va aloqada – 72 ta

tashish va saqlashda – 97 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatishda – 39 ta

boshqa sohalarda – 244  tani tashkil etgan.

 

Matbuot xizmati